Jak to działa?

1. Wybierz prezent
2. Dokonaj zakupu prezentu
3. Podaruj prezent
4. Osoba obdarowana
    dokonuje rezerwacji
5. Realizacja prezentu
6. Gwarantowana satysfakcja

Nie wiesz co wybrać?

GIFT CARD

 Podaruj możliwość wyboru...

Szukaj prezentu

szukaj

Zapisz się na newsletter

wyślij
Regulamin

REGULAMIN SERWISU

 

www.CudownyPrezent.pl


I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)  Regulamin – niniejszy regulamin,

b)  www.CudownyPrezent.pl –AGENCJA EVENTOWA PROFESKA PIOTR KASZTANKIEWICZ 05-500 Piaseczno ul. Poniatowskiego 6B/23, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem  19768.

www.CudownyPrezent.pl działa jako pośrednik, który w imieniu klienta zamawia realizację prezentu u wykonawcy.

c)  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której www.CudownyPrezent.pl zamawia prezent

d)  Obdarowany – osoba fizyczna osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w zakresie roszczeń obdarowanych a tytułu niezrealizowania prezentu bądź jego wadliwej realizacji na której rzecz, po wydaniu przez nią vouchera wykonawcy,  następuje realizacja prezentu.

e)  Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, realizująca prezent na rzecz obdarowanego,

f)  Voucher – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy (opatrzony w hologram numer ewidencyjny oraz kod kreskowy), uprawniający jego okaziciela, na warunkach opisanych w regulaminie, do realizacji określonego w nim prezentu; voucher jest ważny 12 miesięcy (chyba że opis prezentu stanowi inaczej) od daty zawarcia umowy, po wskazanym okresie realizacja prezentu jest niemożliwa.

g)  Umowa – umowa nabycia vouchera przez klienta od www.CudownyPrezent.pl zawarta w sposób opisany w regulaminie; zawierając umowę, klient zleca www.CudownyPrezent.pl zamówienie na jego rzecz realizacji prezentu przez wykonawcę,

h)  Okres ważności vouchera – okres w którym obdarowany musi dokonać rezerwacji terminu realizacji prezentu oraz faktycznie go zrealizować prezent. Okres ważności vouchera wynosi 12 miesięcy(chyba że opis prezentu stanowi inaczej) od daty zawarcia umowy.

i)  Gift Card – karta na określoną kwotę, którą obdarowany może zamienić na voucher lub kilka voucherów (w zależności od ich wartości); niewykorzystane środki z Gift Card nie będą zwracane, jednak klient lub obdarowany mogą dopłacić brakującą kwotę w celu uzyskania wybranego vouchera,

k)  Prezent - usługa zakupiona przez www.CudownyPrezent.pl w  imieniu klienta od wykonawcy albo towar zakupiony przez www.CudownyPrezent.pl w imieniu klienta od wykonawcy,

l)  Realizacja prezentu – wykonanie przez wykonawcę usługi zakupionej przez      www.CudownyPrezent.pl w  imieniu  klienta albo wydanie przez wykonawcę  towaru zakupionego  przez www.CudownyPrezent.pl w imieniu klienta od wykonawcy; realizacja prezentu nastąpi tylko   w  przypadku wydania przez obdarowanego fragmentu vouchera,

ł)  Opis prezentu – jest to szczegółowy opis zakupionego towaru lub usługi zamieszczony na stronie www.CudownyPrezent.pl. www.CudownyPrezent.pl zastrzega, że realizacja prezentu może odbiegać w zakresie takich szczegółów jak: kolor lub model samochodu, rodzaj użytkowanego sprzętu itd. Dodatkowo www.CudownyPrezent.pl zastrzega, że zdjęcia i filmy umieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą odpowiadać faktycznej realizacji.

m)  Strona internetowa – strona internetowa www.CudownyPrezent.pl , za pośrednictwem której można zawrzeć umowę.

n)   Zwrot - odstąpienie od umowy bez konieczności informowania o przyczynie w ciągu 10 dni od daty zakupu. W przypadku zwrotu serwis pobiera 30zł tytułem kosztów manipulacyjnych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z niezgodnego z prawdą lub

 wadliwego wypełnienia formularzy koniecznych do zawarcia umowy.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z opisem prezentu, w szczególności tymi postanowieniami, w myśl których, obdarowany musi spełnić określone warunki np. być pełnoletnim lub posiadać odpowiednie uprawnienia (np. prawo jazdy kat. „B”). W przypadku, gdy obdarowany nie będzie spełniać wymagań wskazanych w opisie prezentu, niemożliwym jest zrealizowanie prezentu przez wykonawcę.

3. W przypadku gdy obdarowany nie będzie spełniać wymagań wskazanych w opisie prezentu, to zarówno  klientowi, jak i obdarowanemu nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia, w  szczególności o zwrot kwoty wpłaconej przez klienta na rzecz www.CudownyPrezent.pl w związku z zawarciem umowy.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zawarciem umowy, klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu. Zawarcie umowy oznacza, że klient akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

2. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem strony internetowej poprzez  zaznaczenie na formularzu zamówienia opcji: „Akceptuje politykę prywatności i regulamin serwisu.”, wypełnienie formularza  zamówienia (w którym w szczególności należy wybrać formę płatności oraz adres pod jaki zostanie dostarczony voucher) oraz wybrania opcji:  „Potwierdź”. 

3. www.CudownyPrezent.pl, po zawarciu umowy, na adres e-mailowy wskazany przez klienta w formularzu, wyśle e-mail zawierający potwierdzenie zawarcie umowy, wskazanie adresu na jaki zostanie wysłany voucher oraz szczegółowej informacji w jaki  sposób można zrealizować prezent. 

 IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Uiszczenie całkowitej opłaty za prezent jest warunkiem koniecznym do otrzymania vouchera.

2. Uiszczenie opłaty za prezent, klient może dokonać:

- poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy www.CudownyPrezent.pl wskazany na stronie internetowej, a także w e-mailu, o którym mowa w pkt. III.3 regulaminu.

3. Uiszczenie opłaty za prezent uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek    bankowy www.CudownyPrezent.pl.

4. www.CudownyPrezent.pl jest podatnikiem VAT. Na potwierdzenie uiszczenia wpłaty przez klienta, www.CudownyPrezent.pl wystawia fakturę VAT.

5. Brak dokonania opłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia traktowane jest jako odstąpienie od umowy.

V. DOSTARCZENIE VOUCHERA

1. Przesyłka, zawierająca voucher oraz informację jak zrealizować prezent,  dostarczana jest do klienta albo do obdarowanego przez kuriera albo za pośrednictwem Poczty Polskiej (opcjonalnie kuriera)  na podany w formularzu adres.

 2. Przesyłka nadawana jest w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaconej przez klienta kwoty w wysokości wskazanej w umowie.

3. Za dostarczenie vouchera wysyłką kurierską pobierane jest dodatkowa opłata według taryfy. W przypadku gdy klient albo obdarowany nie odbierze przesyłki wysłanej kurierem, ponowna wysyłka będzie możliwa po ponownym uiszczeniu na rachunek bankowy www.CudownyPrezent.pl dodatkowej opłaty.

 4. Brak dokonania przez klienta wpłaty kwoty w wysokości wskazanej w umowie w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy, będzie traktowane jako odstąpienie od umowy, co skutkować będzie zaniechaniem wysyłki voucheru.

VI. VOUCHER I WARUNKI REALIZACJI PREZENTU

 1. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Po upływie okresu ważności vouchera, realizacja prezentu jest niemożliwa.

3. Realizacja niektórych z prezentów, ze względu na swoją specyfikę, uzależniona jest od warunków pogodowych.  W przypadku każdego z takich prezentów jest to wskazane w opisie prezentu.

4. Obdarowany musi skontaktować się z  www.CudownyPrezent.pl, przed upływem okresu ważności vouchera, w celu ustalenia terminu i miejsca realizacji prezentu. Skuteczny kontakt musi nastąpić przynajmniej 10 dni roboczych przed końcem ważności voucheru. Poprzez termin skuteczny kontakt rozumie się wysyłkę wiadomości mailowej po odpowiedni adres, mail uznany jest za skuteczny jeśli system poczty CudownyPrezent.pl wygeneruje potwierdzenie dostarczenia wiadomości lub pracownik CudownyPrezent.pl udzieli odpowiedzi lub potwierdzi pisemnie fakt otrzymania rezerwacji. Rezerwacja może być dokonana jedynie drogą pisemną, kontakt telefoniczny stanowi jedynie drogę informacyjną i nie jest wiążący.

5. Powinien skontaktować się z www.CudownyPrezent.pl, na co najmniej 7 dni roboczych przed zaplanowanym przez siebie terminem realizacji prezentu (chyba, że w opisie voucheru podany jest inny termin).  www.CudownyPrezent.pl zastrzega, że  wykonawca nie gwarantuje realizacji prezentu w zaplanowanym przez obdarowanego terminie.

6. W celu zmiany ustalonego terminu realizacji prezentu na inny termin, obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z wykonawcą odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć  dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji prezentu (chyba, że informacja podana  pierwotnej rezerwacji stanowić będzie ineczej).

7. Obdarowany może zmienić termin realizacji prezentu tylko jeden raz. Zmiana termin realizacji prezentu jest niemożliwa po upływie okresu ważności vouchera.

8. Niezrealizowanie prezentu w okresie ważności vouchera skutkuje brakiem możliwości realizacji prezentu przez obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują, ani obdarowanemu, ani klientowi żadne roszczenia, w   szczególności roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej przez klienta na rzez www.CudownyPrezent.pl .

9. Obdarowany ma obowiązek przekazania fragmentu voucher wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji prezentu, a także wypełnienia tabeli znajdującej się na odwrocie voucheru. W sytuacji nie przekazania vouchera, wykonawca ma prawo odmówić realizacji prezentu. W takim przypadku, ani  klientowi, ani obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia.

10. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji prezentu lub przerwać jego realizację, jeżeli obdarowany nie stosuje się do instrukcji mu udzielanych, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających lub nie spełnia wymagań wyszczególnionych w opisie prezentu. W opisanych przypadkach klientowi oraz obdarowanemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

11. Nie stawienie się obdarowanego na uzgodnione z wykonawcą miejsce realizacji prezentu lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut w stosunku do godziny ustalonej w wykonawcą, powoduje utratę uprawnień do realizacji prezentu.

12. Wykonawca może zmienić miejsce realizacji prezentu, o czym poinformuje obdarowanego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem realizacji prezentu. W takiej sytuacji obdarowany, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji prezentu, ustala z wykonawcą nowy termin realizacji prezentu.

13. W przypadku prezentów, których realizacja zależy od warunków pogodowych, wykonawca może odmówić realizacji prezentu, w sytuacji kiedy mogłoby to  zagrażać życiu lub zdrowiu obdarowanego lub osób trzecich. W takiej sytuacji, obdarowany i   wykonawca ustalają nowy termin realizacji prezentu.

14. Postanowienia z pkt. 13 regulaminu stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania prezentu doszło z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w  szczególności wskutek awarii maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji prezentu, choroby pracownika wykonawcy, którego udział jest konieczny do zrealizowania prezentu lub jeżeli realizacja prezentu łączyłaby się z  rażąco wysokimi kosztami.

15. Wykonawca nie pokrywa żadnych kosztów, jakie obdarowany poniósł, w związku z zarezerwowaną realizacją prezentu, do której nie doszło z przyczyn wskazanych w pkt . 13 i 14.

16. www.CudownyPrezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację prezentu. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za realizację prezentu w sposób zapewniający dbałość o życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo obdarowanych i osób trzecich.

17. Realizacja prezentu będzie mógł dokonać każdy posiadacz vouchera, chociażby nie był wskazany w dokumencie vouchera, o ile poda on swoje dane teleadresowe i oświadczy, w jakiej formie nastąpiło przekazanie.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu  dziesięciu dni od daty zawarcie umowy, jeżeli prezent nie został zarezerwowany lub zrealizowany. W takim wypadku, klient ma obowiązek powiadomienia www.CudownyPrezent.pl o odstąpieniu od umowy, przesłania na adres www.CudownyPrezent.pl  oryginalnego vouchera i faktury VAT przez www.CudownyPrezent.pl oraz podania numeru rachunku bankowego, na który www.CudownyPrezent.pl wpłaci kwotę otrzymaną od klienta. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i  zostać przesłane na adres www.CudownyPrezent.pl najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) jest www.CudownyPrezent.pl.

2. Zawarcie umowy stanowi zgodę klienta na przekazanie danych osobowych www.CudownyPrezent.pl w celu wykonania umowy.

3. Dane osobowe klientów są przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy, a  w  przypadku zapisania się przez klienta na listę subskrypcyjną newslettera www.CudownyPrezent.pl, w celu informowania o nowościach w ofercie www.CudownyPrezent.pl. 

4. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia.

5. Dane klientów umieszczone w zbiorze danych przetwarzanym przez www.CudownyPrezent.pl nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody klientów.

6. Wykorzystanie przez www.CudownyPrezent.pl zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2,3, a w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody klienta i obdarowanego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku niezrealizowania prezentu bądź jego wadliwej realizacji do której doszło z winy wykonawcy, obdarowany może dochodzić odszkodowania od jedynie od wykonawcy.

2. Obdarowany ma prawo, w terminie do 14 dni od realizacji prezentu, złożyć wykonawcy reklamacji, którą wykonawca powinien rozpatrzyć w terminie 30 dni.

3. www.CudownyPrezent.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji prezent traktuje się jako zrealizowany przez obdarowanego.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z wykonaniem umowy, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby www.CudownyPrezent.pl.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Niektóre zdjęcia umieszone na stronie www.cudownyprezent.pl zostały zaczerpnięte z internetu. Źródło to Google Grafika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (kliknij)

 

Regulamin stanowi integralną część umowy.